Terms & Conditions

Az AVA Webshop Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

 

 1. A Szolgáltató

A https://shop-ava.com internetes felületen meghirdetett terméket értékesítő Fél. Szolgáltató a termékek forgalmazója. A Szolgáltató adatai: 

Név

Ágoston Viola egyéni vállalkozó

Nyilvántartási szám

1397197680

Adószám:

56745883-1-33

Székhely:

2364 Ócsa, Rózsa utca 73.

Elérhetőségek:

 ava@shop-ava.com 

 

 1. A Megrendelő

Az a fogyasztónak minősülő magánszemélyek, akik az AVA Webshop szolgáltatását igénybe veszik, azaz a https://shop-ava.com internetes felületen meghirdetett terméket elektronikus levél útján annak megvásárlása céljából megrendeli. 

 

 1. Szállító 

Szolgáltató szállító közreműködését veszi igénybe. Szállító a Megrendelő által megrendelt terméket szállítja el a Megrendelő által megadott címre a Felek által egyeztetett időpontban.  A Szállító tevékenységét - az adatok tárolása, feldolgozása és kezelése tekintetében is - teljes titoktartási kötelezettség mellett végzi.

 

 1. Az AVA webshop szolgáltatás (továbbiakban: Szolgáltatás) 

A  https://shop-ava.com internetes felületen meghirdetett termék értékesítése. A ihttps://shop-ava.com internetes felületen található termékhirdetések ajánlattételre való felhívásnak minősülnek. A Szolgáltatás és a szerződéskötés nyelve a magyar.

 

 1. AZ ÁSZF tartalma

Az ÁSZF tartalmazza a Szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos általános feltételeket, így Szolgáltató és Megrendelő jogait, kötelezettségeit, valamint egyéb, a Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

 Az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a Megrendelő által az internetes felületen keresztül benyújtott és a Megrendelővel egyeztetett egyedi megrendelésnek, így kizárólag az egyedi megrendeléssel együtt alkalmas joghatás kiváltására. Amennyiben az egyedi megrendelés és jelen ÁSZF között ellentmondás található, úgy az egyedi megrendelés tartalma az irányadó.

Az egyedi megrendelésben és az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

 

 1. Az ÁSZF elfogadása

 Az ÁSZF Megrendelő általi elfogadására a https://shop-ava.com internetes felületen történő megrendeléssel egyidejűleg kerül sor. Az ÁSZF Megrendelő részéről teljes egészében elfogadottnak minősül, amennyiben a terméket megrendeli.

Az ÁSZF módosítása a már megkötött szerződéseket nem érinti. Szolgáltató az ÁSZF módosításairól az internetes felületre történő belépéskor értesíti Megrendelőt, aki a módosításokat az újabb megrendelés során fogadhatja el. Amennyiben a módosításokat Megrendelő nem fogadja el, úgy az internetes felületen keresztül megrendelést nem nyújthat be.

 

 1. A Szolgáltatás területi hatálya

 A Szolgáltatás az internetes hozzáférés miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető, azonban előzetes egyeztetés szükséges külföldi megrendelés esetén.

 

 1. A termék internetes felület útján történő megrendelése, valamint a Felek közötti szerződés létrejötte

 Az elektronikus megrendelés tartalmazza a megrendelt termékek körét, számát és vételárát, a járulékos költségeket, valamint a termékek átvételének és a fizetés módjának a megrendelőlapon meghatározott lehetőségek közüli kiválasztását. A megrendelés menetét a következő bekezdés ismerteti.

Megrendelő a meghirdetett termékeket tartalmazó internetes felületen keresztül rendeli meg az általa kiválasztott terméket. A termék lényeges tulajdonságait, valamint a termék adóval megnövelt vételárát a hirdetési felület tartalmazza. Amennyiben a megrendelő a termék képe alatti Add to cart  feliratra kattint, hozzáadja a terméket kosárhoz. Amennyiben Megrendelő nem kíván több terméket a kosárba helyezni, úgy Megrendelő áttekintheti megrendelése adatait (a megrendelt termékek körét, számát és vételárát) és a Checkout feliratot választva az úgynevezett “Chekout” oldalra kerül, ahol első körben a kapcsolattartási és szállítási adatok megadását követően, tud csak tovább haladni a megrendelési folyamatban. Ezen az oldalon találja továbbá a járulékos költségeket is. Utolsó lépésként a Continue to shipping feliratú gomb segítségével jut el a fizetési oldalra ahol választhat az online fizetési módok közül illetve itt kell megadnia a  bankkártya adatokat és a számlázási címét is. Rendelés és összegzése gombra kattintva lehetősége van átnézni a megadott adatokat, javítani az esetleges adatbeviteli hibákat. A Fizetés felirat használata, azaz a megrendelés véglegesítése a szerződés létrejötte esetén fizetési kötelezettséget keletkeztet.

Az elektronikus megrendelés a Ptk. 6:64. § (1) bekezdése szerinti szerződéskötésre vonatkozó ajánlatnak minősül, amelyhez Megrendelő a benyújtást követő 48 órán belül kötve van.

Szolgáltató a megrendelés beérkezéséről elektronikus úton értesíti Megrendelőt. Szolgáltató ezen értesítése kizárólag a megrendelés Szolgáltatóhoz történő beérkezését igazolja, egyéb joghatással nem bír, így a Szolgáltatásra vonatkozó szerződést sem hozza létre a Felek között. Ennek oka, hogy a visszaigazolást a Szolgáltató által üzemeltetett számítógépes rendszer automatikusan generálja.  

Szolgáltató az ajánlati kötöttség határidején belül elektronikus levél útján keresi fel Megrendelőt. Szolgáltató ekkor tájékoztatja Megrendelőt vagy a megrendelés változatlan formában történő elfogadásáról, amellyel Felek között a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés létrejön, vagy a megrendelésben meghatározott feltételek általa javasolt módosításairól. Amennyiben Megrendelő a módosítani kért feltételeket elfogadja, úgy Felek között a szerződés létrejön. A szerződés létrejötte Megrendelő részéről fizetési kötelezettséget keletkeztet.

 Amennyiben Szolgáltató 48 órán belül nem keresi fel Megrendelőt, úgy Megrendelő ajánlati kötöttsége megszűnik. 

Szolgáltató Megrendelő elektronikus megrendelését saját rendszerében iktatja, az – a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben és időtartamban - utóbb hozzáférhető.

 

 1. A termékek beszerzése

 Szolgáltató az általa forgalmazott termékeket belföldön gyártja le, a Megrendelő által leadott megrendelés alapján. Az elkészítési idő egyes termékek esetében eltérő lehet, e körben a gyártási/varrási idő elhúzódása miatt Szolgáltató felelősségét kizárja.

 

 1. A termék átvétele és a fizetés módja

 A termék átvételére a Megrendelő által megjelölt címen kerül sor. A termékek kiszállítására Szolgáltató külön szállító céget vesz igénybe, mely esetben a Felek által korábban egyeztetett szállítási díjat Szolgáltató jogosult Megrendelőre áthárítani.

A vételárat, valamint a járulékos költségeket Megrendelő az átvételt megelőzően Szolgáltató bankszámlájára átutalás útján fizeti meg az https://shopava.com webshopon keresztül. 

Amennyiben Megrendelő a terméket az egyeztetett időpontban nem veszi át, úgy Szolgáltató három munkanapon belül telefonon megkeresi és új időpontról egyeztet vele. A megismételt szállítás költségei Megrendelőt terhelik. Amennyiben Megrendelő a megismételt időpontban sem veszi át a terméket, úgy Szolgáltató jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni a szállítás költségeinek Megrendelőre hárítása mellett. Szolgáltató elállása esetén az átutalás útján megfizetett vételár Megrendelő részére kamatmentesen, a szállítási költségekkel csökkentett mértékben a termék átvételének második tervezett időpontját követő harminc napon belül kerül visszafizetésre.

 

 1. A szerződéstől való Megrendelői elállás

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) kormányrendelet értemében fogyasztó és vállalkozás kapcsolatában érvényesíthető. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató kizárólag vállalkozásokat részére folytat értékesítés, vállalkozás - vállalkozás közötti kapcsolat jön létre értékesítés során. Ugyanakkor a Szolgáltató saját jogkörében teret ad az elállási jog gyakorlásának, amennyiben a Megrendelő elállási igényét – a termék bontatlanságának bizonyítása mellett - megfelelő és Szolgáltató számára elfogadható indokolással ellátva, legkésőbb a termék átvételét követő 8 napon belül elektronikus úton, megküldi Szolgáltató részére.

 

 1. A szerződés megszűnése

 A felek között létrejött szerződés a szerződés teljesítését követően szűnik meg. Jótállás vállalása esetén a szerződés megszűnésének további feltétele a jótállási igény érvényesítésére nyitva álló határidő lejárta.

 1. Panaszkezelés

 Amennyiben Megrendelő panasszal fordul Szolgáltatóhoz, úgy Szolgáltató a panaszt rögzíti és legalább egy évig megőrzi. A panasz kivizsgálásának eredményéről Szolgáltató értesíti Megrendelőt.

 Megrendelő jogosult panaszával a Budapesti Békéltető Testülethez (székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.) fordulni. 

 

 1. Adatkezelési, adatvédelmi szabályozás

 A szolgáltatásra vonatkozó adatkezelési szabályokat a Szolgáltató https://shop-ava.com  internetes felületén található, jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képező Adatkezelési szabályzata tartalmazza.

 

 1. Vonatkozó jogszabályok

 A felek közötti jogviszonyra vonatkozó főbb jogszabályok, melyek a http://njt.hu/ internetes oldalról elérhetők: 

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyed kérdéseiről
 • 2011. CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról
 • 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 45/2014. (II.26) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

  1. Záró rendelkezések

  Szolgáltató jelen szerződésből eredő bármilyen igény felmerülése esetén törekszik Megrendelővel való együttműködésre, ennek megfelelően Megrendelő igényeit és a Szolgáltatás színvonalának emelését elősegítő javaslatait teljes munkaidőben fogadja a fent ismertetett elérhetőségeken. Szolgáltató jogosult a termékre vonatkozó használati utasítás elektronikus úton történő megküldésére. Megrendelő a használati utasítás elektronikus megküldését Szolgáltató részéről a használati utasítás átadásának tekinti.

   

   Budapest, 2022. Június 10.

    

  SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

  Ágoston Viola egyéni vállalkozó mint adatkezelő (továbbiakban Adatkezelő) a hatályos jogszabályok előírásai alapján adatkezelése során köteles a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtani annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

   

  Adatvédelmi incidensnek minősül a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens így különösen az Adatkezelő működése során használt, személyes adatokat tároló laptop vagy mobiltelefon elvesztése, a személyes adatokat tartalmazó adathordozók nem biztonságos tárolása, megsemmisítése, továbbítása és az Adatkezelő által használt informatikai rendszerek elleni támadások, honlap feltörése. 

  Adatkezelő törekszik az adatvédelmi incidensek megelőzésére, azok kezelésére, orvoslására és nyilvántartására vonatkozó intézkedéseit és eljárását jelen Szabályzat tartalmazza.

   

   I. Megelőző intézkedések

  Adatkezelő adatvédelmi rendszert épített ki, amelyben az adatkezelésre vonatkozó valamennyi releváns körülmény szabályozásra került. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy munkavállalói az adatkezelésre vonatkozó kötelezettségeket megismerjék és megtartsák, az adatvédelmi szabályzatok betartását lényeges munkaköri kötelességnek minősíti, a személyes adatokkal kizárólag meghatározott jogosultságok alapján, munkakörüknek megfelelő célból és módon kerülhetnek kapcsolatban, azokat csak a taxatíve meghatározott módon kezelhetik. Az adatkezelést végző munkavállalók és adatfeldolgozók az adatkezeléssel kapcsolatosan titoktartási nyilatkozatot tesznek. 

  Adatkezelő a személyes adatok védelméről mind elektronikus, mind papír alapú nyilvántartásaiban gondoskodik. Az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében Adatkezelő informatikai rendszereit tűzfallal védi és vírusvédelemmel látja el, az általa használt programokat pedig úgy választja meg, hogy azok a mindenkori információbiztonsági követelményeknek megfeleljenek. Informatikai rendszereihez különböző jogosultsági szinteket határoz meg és az információkhoz való hozzájutást jelszóvédelemmel korlátozza, gondoskodik továbbá az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, így különösen rendszeres biztonsági mentésekről és a másolatok elkülönített, biztonságos tárolásáról.

   A személyes adatokat tartalmazó iratokat Adatkezelő elzártan, fizikai védelmet biztosítva, saját iratkezelési rendszerezésnek megfelelően tárolja és gondoskodik arról, hogy ahhoz jogosultatlan személy ne férhessen hozzá.

   

   II. Kockázatértékelés adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén

  Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén azt az Adatkezelő az alábbi körülmények szerint vizsgálja:

  1. az érintett adatok köre, azok osztályozása (személyes adat vagy annak valamely különleges kategóriája), az érintettek száma és kategóriája és az érintett azonosíthatósága az adatvédelmi incidenssel érintett adatokból
  2. az adatkezelés körülményei
  3. további sérelem elhárításához vagy a bekövetkezett sérelem csökkentéséhez azonnali intézkedés szükséges-e, az adatvédelmi incidens kezelése a normális ügyvitelen túli munkavégzést szükségessé tesz, a normális ügyvitelben fennakadást eredményez-e
  4. a sérelem tartós hátrányos eredményt okozott-e az érintettnek
  5. büntetőjogi vagy szabálysértési eljárási jogkövetkezményei lehetnek-e
  6. a sérülés körülményeinek vizsgálata, a biztonság csökkenésének mértéke, az adatvédelmi incidens bekövetkezése kapcsán fennálló szándékosság vizsgálata 

   III. Eljárás adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén

    Amennyiben Adatkezelő bármely munkavállalója adatvédelmi incidens bekövetkezését észleli, úgy köteles azt késedelem nélkül bejelenteni a munkáltatói jogkör gyakorlójának, valamint annak körülményeit feljegyezni, így különösen

   • az észlelés napját és időpontját, valamint, ha megállapítható a (feltételezett) adatvédelmi incidens bekövetkezésének napját és időpontját;
   • azoknak a személyes adatoknak a körét, amelyet az adatvédelmi incidens érint;
   • a bekövetkezés okát és terjedelmét

    Adatvédelmi incidenst bejelenthet bármely személy Adatkezelő fent megadott elérhetőségein.

    Az adatvédelmi incidens orvoslása érdekében a munkáltatói jogkör gyakorlója, illetőleg azon munkavállaló, aki munkaköre alapján eljárni jogosult vagy köteles, késedelem nélkül megteszi a szükséges intézkedéseket, és azokat részletesen dokumentálja. Ilyen intézkedés különösen a munkavállalók egyes jogosultságainak megszüntetése, jelszavak módosítása, informatikai rendszerek átmeneti zárolása.

    Adatkezelő ezen intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat, amennyiben jogszabály ilyeneket előír.

    Az adatvédelmi incidens fentiek szerint történő értékelését a tudomásszerzést követő 24 órában el kell végezni. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül – ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azt követően, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott – bejelentést tesz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak az 1. számú melléklet szerint, kivéve, ha az adatvédelmi incidens a fentiek szerint kockázattal valószínűsíthetően jár. 

    Jelentős kockázat esetén Adatkezelő tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről, közli annak jellegét és a valószínűsíthető következményeket, valamint az orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket. Az érintettet nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

   • Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat
   • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg
   • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. 

    

   1. Számú melléklet az adatvédelmi incidens bejelentéséről az EU 2016/679 Rendelet 33. cikk alapján

   Címzett:

   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

   Cím:

   1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

   Telefon:

   +36 (1) 391-1400

   Fax:

   +36 (1) 391-1410

   e-mail:

   ugyfelszolgalat@naih.hu

   Honlap:

   www: http://www.naih.hu

    

   Alulírott Adatkezelő az alábbiakban meghatározott adatvédelmi incidenssel kapcsolatban az EU 2016/679 Rendeletének 33. cikke alapján az alábbi bejelentést teszem:

   Adatkezelő neve és azonosító adatai:

   székhely: 2364 Ócsa, Rózsa utca 73.

   adószám: 56745883-1-33

   e-mail: customerservice@shop-ava.com 

    

   1. Az adatvédelmi incidens jellegének ismertetése:
   2. Az adatvédelmi incidenssel érintett egység neve és elérhetőségi adatai:
   3. Az adatvédelmi incidens időpontja:
   4. Ha a bejelentés nem történt meg az észlelést követő 72 órán belül, a késedelem igazolására szolgáló indokok:
   5. Az érintettek kategóriái és hozzávetőleges száma:
   6. Az incidenssel érintett adatok kategóriái és hozzávetőleges száma:
   7. Az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következmények ismertetése:
   8. Az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedések – beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket – ismertetése

    

   2. Számú melléklet Adatvédelmi incidensek nyilvántartása

   Adatkezelő neve és azonosító adatai:

   székhely: 2364 Ócsa, Rózsa utca 73.

   adószám: 56745883-1-33

   e-mail: customerservice@shop-ava.com 

   1. Az adatkezelés célja: jogi kötelezettség teljesítése
   2. Az adatkezelés jogalapja az EU 2016/679 Rendeletének 33. cikk (5) bekezdése
   3. Adatvédelmi incidens azonosítására szolgáló jelzés (pl. dátumból képzett azonosítószám):
   4. Adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok köre:
   5. Az adatvédelmi incidenssel érintett érintettek köre:
   6. Az adatvédelmi incidenssel érintett érintettek száma:
   7. Az adatvédelmi incidens időpontja:
   8. Az adatvédelmi incidens körülményei:
   9. Az adatvédelmi incidens jellegének ismertetése:
   10. Az adatvédelmi incidens hatásai:
   11. Az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések:
   12. Az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatok (ha van):
   13. Az adatvédelmi incidensre vonatkozó bejegyzés lezárásának időpontja és az azt lezáró neve, aláírása:

    

   1. Az adatkezelés célja: jogi kötelezettség teljesítése
   2. Az adatkezelés jogalapja az EU 2016/679 Rendeletének 33. cikk (5) bekezdése
   3. Adatvédelmi incidens azonosítására szolgáló jelzés (pl. dátumból képzett azonosítószám):
   4. Adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok köre:
   5. Az adatvédelmi incidenssel érintett érintettek köre:
   6. Az adatvédelmi incidenssel érintett érintettek száma:
   7. Az adatvédelmi incidens időpontja:
   8. Az adatvédelmi incidens körülményei:
   9. Az adatvédelmi incidens jellegének ismertetése:
   10. Az adatvédelmi incidens hatásai:
   11. Az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések:
   12. Az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatok (ha van):
   13. Az adatvédelmi incidensre vonatkozó bejegyzés lezárásának időpontja és az azt lezáró neve, aláírása:

    

   How can we help you?