Privacy Policy

AVA
ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT


Jelen Szabályzat Ágoston Viola egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő) adatkezelési tevékenységének belső szabályait tartalmazza az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének való megfelelés céljából. 
Jelen Szabályzatot Adatkezelő többi szabályzatának előírásaival összhangban kell értelmezni. Amennyiben a személyes adatok védelmével kapcsolatosan ellentmondás áll fent jelen Szabályzat és a bármely más utasítás vagy korábban elfogadott szabályzat előírásai között, úgy abban az esetben jelen Szabályzat rendelkezései irányadóak.

A Szabályzat megállapítása és módosítása Adatkezelő mindenkori ügyvezetésének hatáskörébe tartozik. 


Budapest, 2022. június 10. 

 

A SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA

Adatkezelő jelen Szabályzat megalkotásával és elérhetővé tételével biztosítani kívánja az adatkezelési tevékenységgel érintett személyek tájékoztatáshoz való jogának érvényesülését. Jelen Szabályzat célja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak az Adatkezelő által kezelt, illetőleg az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról és az adatkezelés és adatfeldolgozás valamennyi releváns körülményéről, az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Jelen Szabályzattal Adatkezelő biztosítani kívánja a jogszabály alapján kötelező nyilvántartások vezetésének rendjét, meghatározza az irányadó adatbiztonsági szintet és az annak érvényesítésére szolgáló eljárást. 

Jelen Szabályzat kiterjed az Adatkezelő működése során folytatott valamennyi olyan folyamatra, amely során természetes személyek személyes adatainak kezelése megvalósul azzal, hogy az Adatkezelővel munkaviszonyban álló munkavállalók személyes adatainak kezelésére Adatkezelő külön szabályzatot fogadott el, így arra annak speciális rendelkezései irányadók.

Jelen Szabályzat időbeli hatálya 2022. Június 10. napjától visszavonásig tart.

 

FOGALOM-MEGHATÁROZÁS

Jelen Szabályzat szerint az Adatkezelő személye Ágoston Viola egyéni vállalkozó. Adatkezelő adatai az alábbiak:

 

Székhely:

2364 Ócsa, Rózsa utca 73.

Nyilvántartási szám:

1397197680

Adószám:

56745883-1-33

Telefonszám:

Elektronikus levélcím:

ava@shop-ava.com

 

Jelen Szabályzat fogalomhasználata megfelel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében meghatározott rendelkezéseknek, melyből kiemelendőek az alábbiak:

 1. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok
 3. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 4. adatkezelő: Ágoston Viola egyéni vállalkozó vagy az általa alkalmazott munkavállaló.
 5. az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 6. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 7. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 8.  profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 9.  harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak 
 10. munkavállaló: az Adatkezelővel mint munkáltatóval munkaviszonyban álló természetes személyek

Jelen Szabályzatban használt rövidítések:

 1. Infotv. – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 2. GDPR – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete
 3. Ptk. – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 4. Mt. – a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
 5. Fgytv. – 1997. évi CLV. törvény

 

AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

Az Adatkezelő adatvédelmi szervezete

Adatkezelő adatvédelemmel, adatkezeléssel, adatbiztonsággal és információbiztonsággal kapcsolatos vezetését az Adatkezelő személyesen látja el.

Adatkezelő jelen Szabályzatot valamennyi munkavállalója számára elérhetővé teszi, őket jelen Szabályzat betartására kötelezi. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy munkavállalói az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi és hatósági kötelezettségeket megismerjék és megtartsák, az adatvédelmi szabályzatok betartását lényeges munkaköri kötelességnek minősíti, a személyes adatokkal kizárólag meghatározott jogosultságok alapján, munkakörüknek megfelelő célból és módon kerülhetnek kapcsolatban, azokat csak a taxatíve meghatározott módon kezelhetik. 

Minden munkavállaló köteles

 • munkavégzését úgy megszervezni, illetőleg folytatni, hogy Adatkezelő adat- és titokvédelmi előírásai teljesüljenek; ennek körében gondoskodik arról, hogy a feladatvégzésével összefüggésben általa létrehozott vagy birtokába került, papíron rögzített adatokat köteles megvédeni a jogosulatlan hozzáféréstől, az elveszéstől, a fizikai károsodástól
 •  hozzáférési adataikat megőrizni; azt mással nem közölheti, közzé nem teheti
 • az informatikai rendszerekből használat után kilépni, az elektronikus eszközökhöz való hozzáférést távozása vagy a munkamenet megszakítása esetén zárolni, papír alapú adatkezelés esetén az adathordozókat elzárni és elzárva tartani, azok őrizetlenül hagyása tilos
 • az elektronikusan tárolt adatok elveszésének megakadályozása érdekében a kizárólag általa használt adattárolási helyeken lévő adatokról rendszeres időközönként biztonsági mentést végezni vagy végeztetni a megfelelő munkakört betöltő másik munkavállalóval
 • az Adatkezelő által szervezett adatvédelmi oktatásokon részt venni
 • adatvédelmi incidens észlelése esetén a jelen Szabályzat 1. számú mellékletét képező adatvédelmi incidens kezeléséről szóló szabályzat szerint eljárni

Az egyes munkavállalók munkaszerződésük szerint, a betöltött munkakörnek megfelelően férhetnek hozzá személyes adatokhoz és kezelhetik azokat. Az adatkezelést végző munkavállalók és adatfeldolgozók az adatkezeléssel kapcsolatosan titoktartási nyilatkozatot tesznek, felelősek a szabályzatok szerint működés betartásáért, az általuk kezelt személyes adatok integritásáért, sérthetetlenségéért, rendelkezésre állásáért, a szándékos vagy gondatlan magatartásukból fakadó adatvédelmi incidensekért, jogsértésekért. 

A jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében Adatkezelő informatikai rendszereit tűzfallal védi és vírusvédelemmel látja el, az általa használt programokat pedig úgy választja meg, hogy azok a mindenkori információbiztonsági követelményeknek megfeleljenek. Informatikai rendszereihez különböző jogosultsági szinteket határoz meg és az információkhoz való hozzájutást jelszóvédelemmel korlátozza, gondoskodik továbbá az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, így különösen rendszeres biztonsági mentésekről és a másolatok elkülönített, biztonságos tárolásáról

A papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében Adatkezelő az ezeket tartalmazó dokumentumokat jól zárható, tűz- és vagyonvédelmi berendezéssel ellátott helyiségben helyezi el oly módon, hogy e helyiségbe illetéktelen személyek ne juthassanak be.

Elektronikus adatkezelés kizárólag Adatkezelő tulajdonát képező vagy kizárólagos használatában lévő számítógépeken történik, melyeken a tevékenység naplózása biztosított. A hálózati kiszolgáló gépen (szerver) tárolt adatokhoz csak megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek férhetnek hozzá. Adatkezelő a hálózaton tárolt adatok biztonsága érdekében az adatvesztést a szerveren folyamatos tükrözéssel kerüli el.

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok törléséhez, helyesbítéséhez vagy kezelésének korlátozásához csak az erre munkaköre alapján jogosult személy, illetőleg Adatkezelő ügyvezetőjének hozzájárulása esetén van lehetőség azzal, hogy az erre vonatkozó kérelmekről Adatkezelő nyilvántartást vezet.

Az adatkezelésre vonatkozó alapvető szabályok

Adatkezelő személyes adatokat kizárólag jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezel, a személyes adatokat kizárólag a célhoz kötöttség elvének betartásával, a szükséges mértékben és időtartamban kezeli. Az adatkezelés ennek megfelelően minden szakaszában előre meghatározott célból történik, amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek. 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Az adatkezelés célját az Adatkezelő az adat felvétele előtt közli az érintettel nyilvánosan elérhető tájékoztató, szabályzat vagy egyedi közlés útján.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Amennyiben az adatkezelésre Adatkezelő adatfeldolgozókat vesz igénybe, úgy e célból kizárólag olyan személyeket választ, akik megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelést és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. Adatkezelő rögzíti, hogy jelenleg adatfeldolgozót kizárólag munkavállalói személyes adatainak kezelése érdekében vesz igénybe.

Adatkezelő adatkezelést az alábbi esetek valamelyikének fennállása esetén végez:

 • az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
 • az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez 
 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé

Adatkezelő az adatkezelés jogalapjáról az érintetteket előzetesen, nyilvánosan elérhető dokumentum, szabályzat vagy egyedi közlés útján tájékoztatja.

Az érintett hozzájárulás kizárólag akkor felel meg a jogszabályi követelményeknek, ha az önkéntesen, egyértelműen és megfelelő tájékoztatást, azaz az adatkezelésre vonatkozó információk birtokában követően történik. Adatkezelő rögzíti, hogy a honlapján való regisztrálás, illetőleg a személyes adatok honlapján való megadása esetén az érintett az általa szolgáltatott személyes adatok meghatározott körben való kezeléséhez hozzájárul, amelyről az adatok elküldését megelőzően rövid szöveges felhívás tájékoztatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét, tehát a visszavonás kizárólag a jövőre vonatkozik.

Amennyiben a személyes adat kezelését jogszabály rendeli el, illetőleg az Adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges, úgy az adatkezelés kötelező. Kötelező adatkezelés esetén amennyiben az érintett az adatszolgáltatást elmulasztja, úgy Adatkezelő a szolgáltatás nyújtásának megtagadásra jogosult, illetőleg köteles.

Az adatkezelés időtartama az adott adatkezelésre vonatkozó tájékoztatóban kerül megjelölésre. Általános szabályként jelen Szabályzatban Adatkezelő rögzíti, hogy az adatkezelés addig történik, ameddig a tárgyi adat kezelésére – az adatkezelés célját figyelembe véve – szükség van, így pl. a természetes személy ügyfél részére nyújtott kezelés befejezéséig, hozzájárulás alapján kezelt adatok esetén a hozzájárulás visszavonásáig, bíróság vagy hatóság törlésre vonatkozó döntésének végrehajtásáig, illetőleg azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli. A hatályos Ptk. 6:22 § alapján az általános elévülési idő 5 év.

 

AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS JOGAIK ÉRVÉNYESÍTÉSE

Az érintettek jogai

Tájékoztatáshoz való jog és a személyes adatokhoz való hozzáférés

Az érintett jogosult tájékoztatást kérni kezelt személyes adatainak köréről és az adatkezelés körülményeiről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról és az esetleges adatvédelmi incidensekről, továbbá az adatkezelés megsértése esetén a jogorvoslati lehetőségekről. A tájékoztatáshoz való jog akkor is megilleti az érintettet, ha Adatkezelő a személyes adatait más személytől szerezte meg, mely esetben Adatkezelő arra vonatkozóan is részletes tájékoztatást nyújt, hogy az adatok felvétele kitől, mikor és milyen módon történt.

Az érintett jogosult arra, hogy Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokhoz részére hozzáférést biztosít. Az érintett kérelmére a kezelt adatokat Adatkezelő részére másolatban átadja. 

A helyesbítéshez való jog

Az érintettek jogosultak a hibásan rögzített személyes adataik helyesbítését, szükség és lehetőség szerint kiegészítését kérelmezni, amelyet Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül teljesíteni köteles.

A helyesbítéshez való jog

Az érintettek jogosultak a hibásan rögzített személyes adataik helyesbítését, szükség és lehetőség szerint kiegészítését kérelmezni, amelyet Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül teljesíteni köteles.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) és a tiltakozáshoz való jog

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az érintettek jogosultak az adatok törlését kérelmezni, mely kérelem jogossága szerint a törölni kért adatok minden adatbázisból törlendők. Amennyiben az adatkezelés Adatkezelő jogos érdekén alapul, úgy az érintett az adatkezelés ellen tiltakozni jogosult, amely esetben a személyes adat kizárólag akkor kezelhető tovább, ha Adatkezelő adatkezeléshez fűződő joga elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy ha a kezelt személyes adat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik. Az elsőbbséget élvező érdek megállapításáig a tárgyi személyes adathoz való hozzáférést Adatkezelő – a lentebbieknek megfelelően – korlátozza.

Amennyiben egyes személyi adatok kezelésére a továbbiakban már nincsen szükség abból a célból, amelyből azt addig kezelték, illetőleg az adatkezelés jogellenes, úgy az érintett szintén kérelmezheti a törlést.

Amennyiben a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási, vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség. Adatkezelő statisztikai célú adatszolgáltatásra kötelezett a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 24. § és 26. §-a alapján, mely esetben a továbbított adatok az Adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek azonosítására nem alkalmasak.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintettek jogosultak arra, hogy kérelmükre Adatkezelő korlátozza a rájuk vonatkozó adatkezelést az alábbi esetekben: 

 • ha a személyes adatok pontosságát az érintett munkavállaló vitatja
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

A korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Amennyiben valamely személyes adat helyesbítése vagy törlése történik, illetőleg az adatkezelést korlátozni kell, úgy Adatkezelő e tényről minden olyan címzettet tájékoztat, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Amennyiben Adatkezelőnél adatvédelmi incidens következik be, és az valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet valamennyi releváns körülményről. Adatkezelő az érintettet nyilvánosan közzétett információk útján tájékoztatja, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. 

Adatkezelő adatvédelmi incidensekre vonatkozó eljárásrendjét részletesen az 1. mellékletet képező külön szabályzat tartalmazza.

Adatkezelőnél automatizált döntéshozatal és profilalkotás nem történik. Adatkezelő személyes adatokat közvetlen üzletszerzési célból kizárólag hozzájárulás alapján kezel, melynek keretében a vele ügyfélkapcsolatban álló érintettek részére hírlevél-szolgáltatást nyújt. A hírlevél-szolgáltatásról bármely érintett leiratkozhat az Adatkezelő részére küldött bejelentés/az egyes hírlevelekben elhelyezett „leiratkozás” mezőre való kattintás útján, mely esetben a tárgyi személyes adatokat Adatkezelő késedelem nélkül törli. 

A jogérvényesítés módja

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeit és bejelentéseit Adatkezelő fent megjelölt elérhetőségein tudja megtenni.

Adatkezelő az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi kérelmet és bejelentést megvizsgál, és a beérkezést követő 30, azaz harminc napon belül döntést hoz, amelyet írásban – ideértve az elektronikus levelet is – közöl az érintettel. Adatkezelő írásbeli válaszában a jogorvoslati lehetőségeket is feltünteti. 

Adatkezelő rögzíti, hogy a kérelem, illetőleg bejelentés tartalmától függően – éppen az adatvédelmi előírásokból adódóan – abban az esetben fogadható el, ha a kérelmező magát azonosítja. A szükséges azonosítás elmaradása esetén Adatkezelő a kérelmezőt hiánypótlásra szólíthatja fel, amely időtartam a fenti határidőbe – ha az azonosítás ténylegesen szükséges – nem számítandó bele. A beérkező kérelmekről – adatvédelmi jogi kötelezettségének teljesítése érdekében – Adatkezelő nyilvántartást vezet, amely a kérelmező megjelölését, a kérelmezés időpontját és a kérelmet tartalmazza.

Amennyiben az érintett Adatkezelő fentiek szerinti döntésével nem ért egyet, vagy Adatkezelő a rá vonatkozó határidőt megfelelő indokolás nélkül elmulasztja, illetőleg a megkeresésre nem reagál, az érintett 30 napon belül jogosult bírósághoz fordulni. Az adatkezelésre vonatkozó pert az érintett– választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A perben a jogellenes adatkezeléssel okozott kár megtérítése mellett a személyiségi jogok – így különösen az adatvédelmi önrendelkezési jog – megsértéséből eredő sérelemdíj-igény is érvényesíthető. Amennyiben Adatkezelő egyes adatkezelési műveletek elvégzése érdekében adatfeldolgozót vett igénybe, úgy az érintettel szemben – az esettől függően az adatfeldolgozó mellett – Adatkezelő is felel az adatfeldolgozó által okozott kárért, valamint sérelemért is. Adatkezelő kizárólag abban az esetben mentesül az okozott kárért és sérelemért való felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj továbbá annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott, így különösen hamis adatszolgáltatás esetén.

Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén az érintett jogosult bejelentést tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, honlap: http://www.naih.hu).

Adatkezelő rögzíti, hogy az érintetti jogokat jogszabály bizonyos körben, az érintettek alapvető jogaira figyelemmel korlátozhatja, mely esetben Adatkezelő a kötelező jogszabályi előírásokat köteles betartani. Adatkezelő ezen esetekben a beérkező érintetti kérelmekre és bejelentésekre válaszul a jogszabályi korlátozást megjelöli.

 

SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

Jogi személy ügyfelek természetes személy képviselői adatainak kezelése

Adatkezelő rögzíti, hogy professzionális kozmetikai termékek értékesítésével üzletszerűen foglalkozó egyéni vállalkozó, aki termékeit kizárólag gazdasági tevékenység keretében végzett, elsősorban - de nem kizárólagosan - vállalkozásként nyújtott professzionális kozmetikai szolgáltatást nyújtó vállalkozásoknak értékesíti. 

A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója.

A személyes adatok kezelésének célja: az Adatkezelő jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az Adatkezelő ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.

(4) A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig. 

Adatkezelés az Adatkezelő webáruházában

Az Adatkezelő által működtetett webáruházban történő vásárlás szerződésnek minősül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről  szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló  45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is. Webáruházban történő vásárlás  esetén az adatkezelés jogcíme a szerződés.

Az Adatkezelő a szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a webáruházban regisztráló, vásárló  azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(1) bekezdés jogcímén, továbbá hozzájárulás jogcímén a telefonszámát, e-mail címét, bankszámlaszámát, online azonosítóját. 

 Az Adatkezelő számlázás céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(2) bekezdés jogcímén.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az Adatkezelő ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével  kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként, az Adatkezelő adózási, könyvviteli feladatait ellátó vállalkozás munkavállalói, az adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából, az Adatkezelő IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából, a futárszolgálat munkavállalói a szállítási adatok (név, cím, telefonszám) vonatkozásában. 

A személyes adatok kezelésének időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig), vásárlás esetén a vásárlás évét követő 5 évig. 

 

JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

 Adatkezelés panaszfelvétel kapcsán

Adatkezelő a fogyasztói jogok érvényesülése érdekében fogyasztónak minősülő ügyfelei részére panaszügyintézést biztosít. A fogyasztói panaszokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben az alábbi személyes adatok kerülnek rögzítésre: a fogyasztó neve, lakcíme, a fogyasztó aláírása, valamint a panasz alapját képező magatartás (mulasztás) adatai. Ezen adatok kezelése jogi kötelezettség teljesítése érdekében történik, az adatok körét a Fgytv. 17/A. § (5) bekezdése határozza meg. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát Adatkezelő a Fgytv. 17/A § (7) bekezdése alapján 5, azaz öt évig köteles megőrizni és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 A maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés 

Adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése érdekében kezeli a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (Levéltári törvény) szerint maradandó értékűnek minősülő iratait a közlevéltár részére történő átadás időpontjáig.

 

ADATKEZELŐ JOGOS ÉRDEKÉN ALAPULÓ ADATKEZELÉS

Adatkezeléssel kapcsolatos megkeresések nyilvántartása

Adatkezelővel nyilvántartást vezet az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti megkeresésekről, amelyben feltünteti a megkeresés időpontját, a megkeresés tartalmát, amennyiben lehetséges, az érintett megjelölését, valamint a foganatosított adatkezelői intézkedéseket. A nyilvántartás vezetésének célja az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírásoknak való megfelelés ellenőrizhetőségének biztosítása, az átláthatóság és a lehető legmagasabb fokú adatvédelmi biztonság kialakítása, amely kiemelkedő adatkezelői érdek, illetőleg közvetetten az érintettek érdeke is. A nyilvántartáshoz kizárólag Adatkezelő ügyintézése és az erre külön felhatalmazott munkavállaló jogosult hozzáférni, ezen túlmenően az hatósági ellenőrzés során használható fel az adatvédelmi ellenőrzés céljából, a nyilvántartás pedig Adatkezelő jogutód nélkül való megszűnéséig vezetendő. A nyilvántartáshoz való hozzáférés korlátozása és a célhoz kötött adatkezelés biztosítja, hogy az érintettek jogai és szabadságai ne sérüljenek.

 

HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ ADATKEZELÉS

Adatkezelő honlapjának használata

A cookie kisebb adatállomány, amelyet az Adatkezelő által üzemeltetett honlap látogatójának számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, internetes hozzáférést biztosító eszközén hozhat létre a weboldalt megjelenítő program, és a látogató eszközének felismerését teszi lehetővé, ezáltal biztosítva a látogató igényeihez alakított tartalom megjelenítését. A cookie-t a webkiszolgáló küldi a látogató böngészőjének, majd a böngésző visszaküldi a kiszolgálónak. A cookie nem tartalmaz futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat, valamint nem fér hozzá a látogató számítógépén tárolt adataihoz. A cookie-k használatából eredő információkat és személyes adatokat Adatkezelő nem adja át harmadik személy részére, a technikailag rögzítésre kerülő adatok más személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze, Adatkezelő döntést azok alapján nem hoz.

Adatkezelő statisztikai célú szolgáltatás érdekében – honlapjának fejlesztése és a felhasználói élmény javítása céljából – alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél cookie-jait is. 

Az Adatkezelő által használt cookie-kat az érintett böngészője segítségével bármikor törölheti internetezésre használt eszközéről. A cookie-k törlésének menetét érintett által használt böngésző határozza meg, melyről a böngésző súgó menüje nyújt részletes információt.

Az Adatkezelő által használt cookie:

NÉV

LEÍRÁS

ÉLETTARTAM

ISenseLabs

https://gdpr.apps.isenselabs.com/

*

 

A honlapon történő bejelentkezés

Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy ügyfelei az általa nyújtott szolgáltatásokra a honlapján keresztül bejelentkezhessenek. A bejelentkezéshez személyes adatok megadása szükséges annak érdekében, hogy a nyújtandó szolgáltatást és az ügyfelet, valamint a foglalni kívánt időpontot Adatkezelő azonosítani tudja. A személyes adatok megadása önkéntes alapon történik, a megadott személyes adatokat Adatkezelő önkéntes hozzájárulás alapján kezeli. Az önkéntes hozzájárulás az érintett személyes adatainak a honlap elektronikus felületén való regisztrálásával megadottnak tekintendő. A kezelt személyes adatok köre megegyezik a bejelentkezéskor megadott adatokkal.

Az adatkezelésre kizárólag az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben kerül sor, azok harmadik személlyel való közlésre, továbbításra nem kerülnek. A megadott személyes adatokat Adatkezelő kizárólag addig kezeli, ameddig Adatkezelő az érintett részére szolgáltatást nyújt, ezt követően azokat törli.

Hírlevél-szolgáltatás

Adatkezelő közvetlen üzletszerzés céljából hírlevél-szolgáltatást biztosít az e szolgáltatásra feliratkozó személyek részére. A hírlevél-szolgáltatásra való feliratkozás önkéntes alapon történik, az ehhez kapcsolódó adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, amely egyoldalú nyilatkozattal, indokolás nélkül bármikor visszavonható, a hozzájárulás visszavonásához hátrányos jogkövetkezményt Adatkezelő nem fűz. Az adatkezelés az érintett nevére és elektronikus levélcímére terjed ki, és mindaddig folyamatban van, ameddig az érintett hozzájárulását vissza nem vonja, vagy az Adatkezelő a hírlevél-szolgáltatást be nem szünteti. A hozzájárulás visszavonása Adatkezelő részére küldött írásbeli nyilatkozattal vagy a hírlevélben található, a leiratkozásra irányuló linkre történő kattintással történik.

 

ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Adatkezelő az adatvédelmi incidensek megelőzésére, kezelésére, orvoslására és nyilvántartására külön szabályzatot fogadott el, amely 1. számú mellékletként jelen Szabályhoz csatolásra kerül, illetőleg Adatkezelő azt nyilvánosan hozzáférhetővé teszi, munkavállalóival megismerteti. Adatkezelő adatvédelmi incidensek kezelésére vonatkozó rendjére e külön szabályzat irányadó.

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Szabályzat megállapítása és módosítása

A Szabályzat megállapítására és módosítására Ágoston Viola jogosult.

Intézkedések a szabályzat megismertetése 

E Szabályzat rendelkezéseit meg kell ismertetni az Adatkezelő valamennyi munkavállalójával (foglalkoztatottjával), és a munkavégzésre irányuló szerződésekben elő kell írni, hogy betartása és érvényesítése minden munkavállaló (foglalkoztatott) lényeges munkaköri kötelezettsége.

How can we help you?